Hiiumaa asjade üle otsustagu hiidlased ühiselt!

Valimisliit Ühine Hiiumaa valimisprogramm 2021

Hiiumaa asjade üle otsustagu hiidlased ühiselt!

1. Kestev, säästev ja puhas Hiiumaa – koht, kus inimesed tahavad ja saavad elada.
2. Hiiumaa ei ole ääremaa, Hiiumaal ei ole ääremaad – siin on kaasaegne elukvaliteet,
elujõuline omakultuur ja nutikad lahendused. Ühtlaselt tugevad osavallad tagavad tugeva
Hiiumaa, kus on piisavalt tööd ning hea elada noortel ja vanadel.
3. Hiiumaa vald on vääriline partner riigile, ettevõtjatele ja kodanikuühendustele. Tugev ning
kaasav Hiiumaa omavalitsus saab parimal moel arendada kogu Hiiumaad.

1. Hiiumaa ühise infovärava ja Hiiumaa tugeva kaubamärgi juurutamine nii Eestis kui maailmas laiemalt. Hiiumaa eripära lahtimõtestamine.
2. Elukvaliteedi parandamine ja majandustegevuse soodustamine kaasaegse elamufondi loomisega, mustkattega teedevõrgu laiendamisega, kiire internetiga ja energia varustuskindlusega.
3. Hiiumaa vallale riigilt lepingupartneri rolli taotlemine parvlaeva- ja lennuühenduse korraldamisel suursaarte ja mandri vahel.
4. Koolivõrgukava ja uue rahastamismudeli rakendamine, loomaks eeldused hea hariduse omandamiseks üle Hiiumaa ning lasteaiakohtade tagamiseks.
5. Hiiumaa identiteedi tugevdamine, omakultuuri säilitamine, tingimuste laiendamine liikumisharrastustega tegelemiseks ning aastaringselt kõrgtasemel spordi- ja kultuurisündmuste korraldamiseks.
6. Mitmekesiste sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine üle saare.
7. Saare loodusvarade mõistlik ja säästlik kasutamine biosfääri programmiala põhimõtteid järgides
8. Roheenergia tootmine ja kasutamine hiidlaste huvides.
9. Ühistranspordi võrgustiku kaasajastamine ja nõudepõhise transpordivõimaluse arendamine.
10. Kogukonnaliikmete kaasamine osavallakogude, volikogu komisjonide ja vallavalitsuse töösse ja kodanikeühenduste toetamine läbi teenuslepingute. Kogukonnakomisjoni idee rakendamine.

 • Kärdla põhikool 2022
 • Kalana jahisadam 2022
 • Palade spordikeskus 2022-2023
 • Käina kultuurikeskus 2022-2023
 • Kõrgessaare üürimaja 2022 – 2023
 • Kärdla lasteaed 2023-2024
 • Hellamaa perekeskus 2023-2024
 • Tohvri hooldekodu laiendus 2024-2025
 • Ülesaareliselt nõudepõhise transpordi korraldamine, et huviharidus, sportimisvõimalused ja kultuurisündmused oleksid elanikele kättesaadavad.
 • Gaasitankla rajamine Hiiumaale.
 • Kõrgessaare väikeprojektide toetamine eraldi meetmega.
 • Kõrgessaare La Viscosa tehase ajalooliste hooneosade konserveerimise ja rekonstrueerimise ning tehase kinnistu korrastamise toetamine valla poolt, neile uue sisu ning funktsiooni leidmine.
 • Kõrgessaare piirkonna terviklikuks arendamiseks uue strateegia väljatöötamine koos eelarveliste lisavahenditega ja osavalla meeskonna tugevdamisega.
 • Kiire interneti pilootprojekti alustamine Kõrgessaare osavalla hajaasustusega külades.
 • Kassari mahesaareks kuulutamine.
 • Suuresadama aidas suve-ekspositsiooni avamine.
 • Hiiumaa turunduse taseme tõstmine.
 • Töökohtade loomiseks kiire interneti kättesaadavuse parandamine valla toetusmeetmetega.
 • Lasteaia, koolide ja huvikoolide õpetajate ning treenerite järelkasvuks üüripindade loomine ja motivatsioonipaketi edasiarendamine.
 • Tervisekeskuste loomise toetamine ning motivatsioonipaketi uute perearstide saarele toomiseks täiustamine .
 • Külaseltside ja teiste kogukondlike ühenduste tegevustoetuse suurendamine.
 • Valla teede tolmuvaba katte alla viimine ja tänavate pidev korrastamine vastavalt teehoiukavadele.
 • Jäätmemajanduse keskkonna- ja kasutajasõbralikumaks muutmine, uute lahenduste leidmine, sorteerimise kultuuri kinnistamine ja edasiarendamine.
 • Madalseiklusradade, välijõusaalide ja mänguväljakute rajamine kõikidesse osavaldadesse.
 • Valla elamufondi kaasajastamine ning üürituru mitmekesistamiseks ettevalmistuste tegemine.
 • Kõrgessaare Vabaajakeskuse kaasajastamine
 • Paluküla terviseradade arendamise jätkamine, sh uue teenindushoone rajamine.
 • Suuremõisa lossi kompleksi arenduses kaasalöömine.
 • Lauka-Kõrgessaare ja Suuremõisa-Käina kergliiklusteede arendamine.
 • Uute elamualade planeerimine Emmastesse.
 • Tohvri patareide ümbruse korrastamine ja matkaraja loomine.
 • Männamaa teede, tänavate, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamine.
 • Käina kooli ja kardiraja vahelise ala terviklik väljaarendamine vaba aja veetmiseks.
 • Koostöös riigiga endisele Maavalitsuse hoonele uue funktsiooni loomine.
 • Koostöös ettevõtjatega Kärdla sadama Villalaole sisu loomine.
 • Kaasaegse Kärdla kultuurikeskuse projekti koostamine.
 • Kärdla sotsiaalkeskuse edasiarendamine.
 • Kärdla rannapromenaadi rajamine.
 • Avalike randade väljaarendamine ja hooldamine.
 • Hiiumaa jõesuudmete puhastamine.
 • Hiiumaa valla sadamate taristu arendamine ja lautrikohtade korda tegemine.
 • Tuletornide vallapoolne terviklik käsitlus koostöös Transpordiametiga, külastuskeskuste uuendamine ja tuletornidesse aastaringselt nutika ligipääsu tagamine.
 • Ettevõtlustulu teenivate Hiiumaa valla asutuste reorganiseerimine, sellesse erasektori ärikompetentsi kaasamine ja senisest paindlikumalt tegutsemine.

Ettevõtlusega seotud planeeringute kiiremaks menetlemiseks ettevõtjate ja kodanike nõustamine asjaajamisel.

Suured asjad ei juhtu üleöö ja suuri asju ei tehta üksinda. Oleme valmis pikaajaliselt panustama ja tegema koostööd erinevate osapooltega. Seame valla igapäevatöö prioriteediks:

 • Hiiumaa vald peab saama lennuühenduse ja parvlaevaliikluse korraldamisel üheks lepingupartneriks.
 • SPA, hotelli ja konverentsikeskuse loomiseks tingimuste ja keskkonna ettevalmistamine ja vastav turundus.
 • Serveripargi asukoha ja teostatavuse analüüsi läbiviimine ja positiivse tulemuse korral planeeringu algatamine.
 • Euroopa Liidu rahastuse taotlemine kergliikluse ringtee väljaarendamiseks Hiiumaal.
 • Käina-Hüti-Lauka/Puski, Nurste-Kuriste, Vahtrepa-Hellamaa tee tolmuvaba alla viimine.

Hiiumaa elujõud saab alguse identiteedist. Noored on valmis siduma end piirkondadega, mis on erilised ja silmapaistvad. Hiiumaa paistab silma oma kvaliteedi erinevustega.

 • Hiiumaa on Muhu kõrval Eesti kõige kodaniku lähedasem omavalitsus
 • Hiiumaa vald on Eesti kõige paremate ja laiema valikuga sportimisvõimalustega vald
 • Hiiumaal on elaniku kohta kõige enam muuseume
 • Hiiumaa on kõige metsarikkam maakond
 • Hiiumaal on Eesti puhtaim õhk ja suurim mahemaa osakaal
 • Hiiumaa vallas on elaniku kohta kõige enam rannajoont kogu Baltikumis

Seda kõike tuleb teadlikult võimendada ja teadvustada üle Eesti!

Konkurentsivõimeline haridus, laialdased võimalused veeta vaba aega ja tegeleda tervisespordiga ning turvalisus loovad täisväärtusliku elukeskkonna.

 • Uuendusmeelsed ja lapsesõbralikud haridusasutused ning elukestvalt õppivad hiidlased
 • Huvitegevusega on hõivatud suurem osa elanikest
 • Tervisespordi tegemiseks on mitmeid erinevaid võimalusi
 • Mitmekesised sotsiaalteenused ja sotsiaaltöö on inimesele lähedal
 • Hiiumaa on Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala, kus keskkonnateadlikkuse kasvatamine algab juba lasteaiast
 • Saarel on turvaline elukeskkond ja aktiivsed kodanikeühendused

Hea haldus on elaniku kodukoha lähedane, paindlik ja mõistev. Haldusmeeskond ja põhiteenused peavad säilima osavaldades.

 • Hiiumaa majanduslik toimetulek saab alguse säästlikust ja targast majandamisest.
 • Ettevõtlustulu teenivad Hiiumaa valla asutused tuleb reorganiseerida, et sinna kaasata läbi nõukogude erasektori äri-kompetentsi ja lubada neil toimida paindlikumalt ja minimaalselt valla toetust vajavatena.
 • Avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja töötajate väärtustamiseks on üheks võimaluseks valdkondlike/piirkondlike asutuste juhtimise ühendamine.
 • Investeeringute tegemisel on eesmärgiks elukvaliteedi tõstmine.
 • Väikeinvesteeringuid on mõistlikum planeerida ja ellu viia osavalla tasemel.

Meie nimekirjas on 20 tegusat hiidlast. Esindatud on nii piirkondade arendamise
kompetents, pikaajaline juhtimiskogemus nii avalikus kui erasektoris ning head teadmised
kodanikuühendustest. Üle poole meist on ettevõtjad, olles kursis sellega, kuidas Hiiumaal
lisaväärtust igapäevaselt luuakse.

Meid ühendab põhimõte – Hiiumaa asjade üle otsustagu hiidlased ühiselt!

101 Margit Kagadze
102 Omar Jõpiselg
103 Pilvi Post
104 Liili Eller
105 Aili Küttim
106 Tuuli Tammla
107 Sander Kopli

108 Aira Toss
109 Toomas Saal
110 Eha Brikker
111 Jana Uuskari
112 Niels-Peter Rattiste
113 Anna Lipp
114 Kauri Kiivramees

115 Enn Randmaa
116 Martin Kagadze
117 Triinu Schneider
118 Anu Pielberg
119 Imre Kivi
120 Siim Rätsep

MTÜ Ühine Hiiumaa on neli aastat tagasi asutatud vabatahtlik poliitiline ühendus hiidlastest, kes soovivad saare arengusse panustada. Tuleme taas välja iseseisva nimekirjaga tublidest hiidlastest ja kandideerime Hiiumaa vallavolikokku samanimelise valimisliiduna. Meie tegemistest saab rohkem lugeda kodulehelt ja küsida lisainfot e-posti aadressilt kontakt@yhinehiiumaa.ee