Hiiumaa valla majandamine

Tulevast ühisvalda tuleb majandada targalt, säästlikult ja kompleksselt. VL Ühine Hiiumaa panustab
visuaalselt ja funktsionaalselt atraktiivse elukeskkonna loomisesse: haljastus, heakord, sildimajandus,
puhkealad, turismiobjektid, sadamad, avaliku ruumi prügimajandus jne.
Kogu saare infrastruktuuri arendamisel on mõistlik aluseks võtta terviklik lähenemine. Näiteks vee ja
kanalisatsiooni või elektrivarustuse uuendamisega on võimalik üheaegselt rekonstrueerida ka tänavad,
teed, tänavavalgustus, rajada valguskaabliga ühenduste võrgustik jms. Järgnevalt peatume mõnel olulisel
teemal, mis puudutavad valla edukat majandamist. Meie tervikprogrammiga saate tutvuda internetis
aadressil yhinehiiumaa.ee

Lairiba-ühendused on investeering tulevikku
Rõõm on tõdeda, et sarnaselt VL Ühine Hiiumaa seisukohale on ka teised valimisnimekirjad toonud välja
lairiba-ühenduste teema. Meie jaoks on see võtmeküsimus ja investeering tulevikku.
Ühisel omavalitsusel on mõistlik panna kokku üle-hiiumaaline lairiba-ühenduste arendamise projekt, et
viia kiire internet, mobiilside ja TV kõikide majapidamisteni võrdse ja jõukohase omafinantseerimisega.
Ei ole mõistlik, et iga küla hakkab seda eraldi tegema. Valla juhtimisel on lõpptulemus elaniku jaoks
soodsam ja kindlam. Kuigi enamus vahenditest tuleb hankida vastavatest Eesti ja euroliidu fondidest, on
valla juhtimisel seda lihtsam ja otstarbekam teha. VL Ühine Hiiumaa näeb ühe võimalusena võtta tööle
spetsialist, kes viib läbi vajalikud projektid ja korraldab hanked. Vald loob selle teostamiseks vajaliku
kompetentsi. Mõistagi tellitakse võrdsete tingimuste korral enamik töid kohalikelt ettevõtjatelt (nt
ühenduskaevude rajamine, kaablikraavide kaevamine ja kaabli paigaldus). Lairiba-ühenduste projekti edu
sõltub ka kogukonna enda soovist ja algatusest. Tuleb mõelda tulevastele põlvedele, meie lastele ja
omakorda nende lastele. Nii väldime ääremaastumist ja loome tingimused rahvastiku kasvuks ja
töökohtade loomiseks. Vähetähtis pole ka maaomanike huvi oma kinnistute turuväärtust kasvatada.

Lennu- ja laevaühenduses peab vallal olema tugevam sõnaõigus
Täna puudub Hiiumaal reaalne võimalus otsustavalt sekkuda praami ja lennuliiklusesse. Meie seisame
korrapärase ja kvaliteetse transpordiühenduse tagamise eest mandriga ning Hiiumaa ja Saaremaa vahel.
Hiiumaa vald peab saama lennuühenduse ja parvlaevaliikluse korraldamisel üheks lepingupartneriks. See
ei tähenda korraldamise juhtimist vaid tegelikku võimalust teemas kaasa rääkida. Muidu oleme nagu seni
– käsi pikalt ees paluja rollis. Tahame teha koostööd naabersaartega, et pikemas perspektiivis oleks
parvlaevaühendus mandri ja saarte vahel kõigile tasuta sarnaselt osadele Põhjamaadele. See on otseselt
regionaalpoliitiline otsus, kus peab riik appi tulema ja ühine omavalitsus saab siin olla tugevaks
partneriks, et läbirääkimised õnnestuksid.

Igasuguste ühenduste lihtsus, kättesaadavus ja odavus on kogu Hiiumaa edasise arengu võti. Hiiumaa
elanikud peavad neis küsimustes olema võrdsed mandriinimestega. Ainult inimeste, kaupade ja teenuste,
kapitali ja informatsiooni vaba ja häireteta liikumine viib Hiiumaa paremale elujärjele.

Ühistranspordikorraldus peab moodustama loogilise terviku
Ühistranspordivõrku on vaja arendada senisest otstarbekamalt, et see rahuldaks vallaelanike igapäevaseid
liikumisvajadusi. Tasuta ühistransport peaks olema tagatud esmajärjekorras lastele ja seda aastaringselt.
Muudatuste elluviimisel on vaja arvestada, et kogu saare ühistransport on logistilises seoses lennu- ja
laeva sõidugraafikutega. Kui muutused toimuvad ühes liinis, siis tuleb seda teha ka teises. Ühistranspordi
tänane üks põhiprobleemidest on liiga sagedased sõidugraafikute muutmised. Hiiumaa elanikud ja ka
ettevõtjad vajavad aga stabiilsust, et oma äri, elu- või töökorraldust oleks võimalik ühistranspordi järgi
kohandada ning ka vastupidi – teenuse pakkuja ning vald peaksid koguma regulaarset sisendit, et lisaks
baasgraafikutele tagada näiteks suveperioodidel lisasõidud ning vaatama kriitiliselt üle, kuidas on tagatud
eri piirkondade elanike liikumine üle saare. Ainult niimoodi saame kindlustada selle, et ühistranspordi
kasutajate hulk hakkab tasapisi tõusma. Uus Hiiu maakonna ühistranspordihange on koostamisel ja
võimalikud muudatused saaksid kehtima hakata alates 2019. aasta algusest. VL Ühine Hiiumaa
meeskonnas on olemas kompetents, et sellel teemal kaasa rääkida.

Jäätmemajandus tuleb korda saada ka suvekuudel
Hiiumaa on meresaar. Meil on kaunis loodus ja ilusad rannad. Selle eest tuleb pidevalt hoolt kanda.
Mõistagi tuleb jäätmevedu korraldada selliselt, et prügikastid oleksid tühjad ja Hiiumaa puhas. Tegelikult
on see ju meie kõigi püha kohus. Viimastel aastatel on aga koos saare külastatavuse suurenemisega
päevakorda tõusnud tõsine probleem – saar ei ole prügist puhas ja seda eriti suvekuudel. Omavalitsused
on küll oma haldusterritooriumitele paigaldanud kõikvõimalikke pakendikonteinereid, aga kahjuks
puuduvad piisava suurusega olemejäätmete konteinerid, kuhu meie külalised saarelt lahkudes saaksid oma
jäätmed ära anda. Olmeprügist vabanemine võiks olla korraldatud võimalikult lihtsalt ja loogiliselt.
Praegune seis, kus külaline peab enne saarelt lahkumist olmeprügi ära andmiseks sõitma Hiiumaa
jäätmejaama, ei tundu kõige mõistlikum lahendus. Nii on tekkinud olukord, kus suvel on kõik
pakendimajad valdavalt olemejäätmetega reostatud ja ajavad üle. See omakord takistab
tootjavastutusorganisatsioonidel lepingute alusel pakendimajade tühjendamist ning seda peab oma kulu ja
kirjadega tegema vald ise. Tänane Hiiu maakonna korraldatud jäätmeveo hanke periood lõppeb järgmise
aasta lõpus. VL Ühine Hiiumaa leiab, et juba 2018. aasta alguses tuleb vallal valmistada ette hange uueks
perioodiks, mis lahendaks ära „prügiuputuse” suvekuudel. Hiiumaa vallavolikogus tuleb poliitikutel
kujundada ühine seisukoht lisavahendite leidmiseks (nt suurem prügimaks, eelarveliste vahendite
ümberjagamine), sest puhas Hiiumaa ei tohi jääda vaid loosungiks.

Elamistingimuste parandamine nii linnas kui maal
Nii riigi kui valla teed on vaja muuta tolmuvabaks. VL Ühine Hiiumaa peab oluliseks siinjuures
kogukonna kaasamist ja ka vastuargumentide kaalumist. Mustkatte alla viimisel tuleb eelnevalt
analüüsida teede otsarvet, et hiljem ei tekiks teede kandevõime vähenemise tõttu probleeme metsa- ja
põllumajandussektoris. Kindlasti hoiame teed, tänavad ja pargid aastaringselt korras. Need on valla
visiitkaardiks. VL Ühine Hiiumaa peab ka õigeks osalemise jätkamist hajaasustuse programmis
maapiirkondades ja lisaks töötame selle nimel, et tiheasustusaladel oleks ühisveevärk ja kanalisatsioon
kättesaadav kõikidele püsielanikele. Lahendusi tuleb leida ka saare maaparandussüsteemide eesvoolude
korrashoiuks, kuna see on oluline nii kalandusele, põllu- ja metsamajandusele.
Meie valimisliit on valmis looma üle-hiiumaalise korteriühistute toetusmeetme kortermajade
energiatõhususe, juurdepääsuteede, parklate, välisvalgustuse jms parendamiseks. Vältimatu on
koostootmisjaamade ja kaugkütte arendamine ja noortele peredele munitsipaalelamispinna ehitamine.
Kõige eelneva juures on vallal oluline vabaneda mittevajalikust kinnisvarast, kinnistutest ja inventarist,
mis ei ole vajalik omavalitsuse ülesannete täitmiseks, et vara haldamise asemel keskenduda oma
põhikohustuste täitmisele. Lisaks varade müügile kasutaksime rentimist, vara kasutusse andmist või
lagunevate hoonete lammutamist. Valla vara peab teenima elanike ja ettevõtjate huve. Siin on
koostöökohti ka kodanikeühendustega, sh külaseltsidega.

Üllar Padari, Käina vallavolikogu esimees, ettevõtja
Toomas Saal, taastuvenergiat kasutav Kiduspe küla elanik, ettevõtja
Martin Kagadze, Hansa Bussiliinid AS regioonijuht, Hiiumaa Prügila OÜ tegevjuht, ettevõtja
Aira Toss, Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimees, ettevõtja