Hiiumaa asjade üle otsustagu hiidlased ühiselt!

Valimisliit Ühine Hiiumaa valimisprogramm 2017

Kestev, säästev ja puhas Hiiumaa – koht, kus inimesed tahavad ja saavad elada.

Hiiumaa ei ole ääremaa, Hiiumaal ei ole ääremaad – siin on kaasaegne elukvaliteet, elujõuline omakultuur ja nutikad lahendused.

Hiiumaa vald on vääriline partner riigile, ettevõtjatele ja kodanikuühendustele. Tugev Hiiumaa omavalitsus saab parimal moel arendada kogu Hiiumaad.

 1. Loome kaasava ja tõhusa juhtimismudeli, mis arvestab kõigi Hiiumaa piirkondade huvide ja vajadustega. Tagame ladusa administratiivkorralduse ja asjaajamise.
 2. Toetame tugevate osavaldade teket, külakogukondade tegevusi ja kohalikke algatusi.
 3. Osavallad korraldavad igapäevaste teenuste osutamist ning vastutavad teede hooldamise ja heakorra eest.
 4. Teeme Hiiumaa jaoks otsuseid hiidlaste ühishuvist lähtuvalt. Kaasame vallavalitsuse töösse ja volikogu komisjonidesse lisaks kogukonna esindajatele ja suvehiidlastele parimaid spetsialiste, rahvusvahelisi eksperte ja konsultante.
 5. Taotleme riiklike töökohtade ja kompetentsi toomist saarele.
 6. Järgime noorte osalusdemokraatia põhimõtteid ja toetame Hiiumaa valla noortevolikogu moodustamist.
 7. Seisame Hiiumaa elanike võrdseväärse kohtlemise eest võrreldes mandrirahvaga. Taotleme saare elutähtsates teenustes (lennu- ja laevaühendused, tervishoid, haridus) Hiiumaa vallale hääleõigusliku partneri staatust ja valdkondade kompetentsi toomist saarele.
  1. Toetame töökohtade loomist valla omandis oleva taristu tasuta või soodustingimustel kasutusse andmisega. Eelistame jätkusuutlikku ettevõtlust ja kodanikualgatusi, mis toetuvad kohalikule ressursile, kannavad edasi Hiiumaa „rahvuslikku identiteeti“ ja millel on suurem lisandväärtus.
  2. Algatame programmi parimate spetsialistide ja vahendite kaasamiseks ning ideede elluviimiseks konkreetsete väljakutsete lahendamiseks.
  3. Taristu arenduste planeerimisel kaasame ettevõtjaid parimate lahenduste väljatöötamiseks ja arengupotentsiaali maksimeerimiseks.
  4. Kaardistame Hiiumaa vallale kuuluvad võimalikud äri- ja tootmismaad ning leiame neile koostöös erasektoriga uue rakenduse. Soodustame ja toetame kohaliku ressursi efektiivset, säästlikku ja otstarbekat kasutamist ja vääristamist.
  5. Töötame välja Hiiumaa ettevõtjatele suunatud investeeringute tagatisfondi põhimõtted ja käivitame investeeringute tagatisfondi tegevuse.
  6. Arendame Hiiumaa valla väikesadamaid ja lautrikohtasid koostöös erasektoriga.
  7. Töötame välja abinõud turutõrgete leevendamiseks Hiiumaa majanduses. Kaasame ettevõtjaid otsustusprotsessidesse, et tegevused oleksid ratsionaalsed ja jätkusuutlikud.
  8. Toetame ettevõtlust läbi toimiva arenduskeskuse ja asutame arenduskeskuse juurde ettevõtlusinkubaatori.
  9. Arendame Kõrgessaare sadama piirkonda ja tööstusala loomaks tingimused töökohtade tekkeks.
  10. Jätkame õpilaste töömalevatega ja soodustame õpilasfirmade loomist saarel.
  1. Lähtume põhimõttest, et valla infrastruktuuri uuendamist on kõige säästlikum rajada kompleksselt, s.t. vee ja kanalisatsiooni või elektrivarustuse uuendamisega üheaegselt rekonstrueeritakse ka tänavad, tänavavalgustus ja rajatakse lairibavõrk jms.
  2. Paneme kokku üle-Hiiumaalise lairiba-ühenduste arendamise projekti, et viia kiire internet kõikide majapidamisteni võrdse ja jõukohase omafinantseerimisega.
  3. Panustame valla teede tolmuvabaks muutmisesse, hoiame teed, tänavad ja pargid aastaringselt korras.
  4. Loome üle-Hiiumaalise korteriühistute toetusmeetme kortermajade energiatõhususe, juurdepääsuteede, parklate, välisvalgustuse jms parendamiseks.
  5. Toetame koostootmisjaama ja kaugkütte arendamist.
  6. Võrdsete tingimuste korral valime Hiiumaal teostatavateks  töödeks kohalikud ettevõtjad.
  7. Toetame noortele peredele munitsipaalelamispinna ehitamist.
  8. Arendame ühistranspordivõrku otstarbekalt, vallaelanike vajadustest lähtuvalt. Loome personaalse ühistranspordi süsteemi, mis võimaldab maapiirkonna inimesel tellida transport vastavalt vajadusele bussipileti hinnaga. Kõigile Hiiumaa lastele tagame tasuta bussiühenduse kogu saare piires.
  9. Seisame korrapärase ja kvaliteetse transpordiühenduse tagamise eest mandriga ning Hiiumaa ja Saaremaa vahel. Hiiumaa vald peab saama lennuühenduse ja parvlaevaliikluse korraldamisel üheks lepingupartneriks. Teeme koostööd naabersaartega, et pikemas perspektiivis oleks parvlaevaühendus mandri ja saarte vahel kõigile tasuta.
  10. Jätkame osalemist hajaasustuse programmis maapiirkondades ja töötame selle nimel, et tiheasustusaladel oleks ühisveevärk ja kanalisatsioon kättesaadav kõikidele püsielanikele.
  11. Vabaneme mittevajalikust kinnisvarast, kinnistutest ja inventarist, mis ei ole vajalik omavalitsuse ülesannete täitmiseks. Lisaks varade müügile kasutame rentimist, vara kasutusse andmist või lagunevate hoonete lammutamist.
  12. Hoiame korras Hiiumaa valla supluskohad ja taastame endisi ujumiskohti.
  13. Panustame visuaalselt ja funktsionaalselt atraktiivse elukeskkonna loomisesse: haljastus, heakord, sildimajandus, puhkealad, turismiobjektid, sadamad, üritused, avaliku ruumi prügimajandus.
  14. Korraldame jäätmeveo selliselt, et prügikastid oleksid tühjad ja Hiiumaa puhas.
  1. Loome paindlikud lapsehoiuvõimalused. Piirkonnas lasteaiakoha puudumisel maksame soovijatele lapsehoiutoetust lastele vanuses 1,5  kuni 3 eluaastat.
  2. Töötame välja koolivõrgu kava, et tagada kodulähedane ja tugev põhiharidus saarel ning õpetajaskonna järelkasv.
  3. Oleme partneriks riigile konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse tagamisel, uuenduslike ideede elluviimisel kutsehariduses ja täiendusõppe pakkumist saarel.
  4. Arendame koostöös riigiga Hiiumaa Ametikooli selliselt, et seal õpitavad erialad oleksid vajalikud ning vastaksid Hiiumaa arengustrateegiale.
  5. Tagame õpetajate/ringijuhtide liikumise eri piirkondadesse, et huviharidus ja – tegevus oleks kättesaadav kõikidele saare noortele.
  6. Arendame noortekeskuste võrgustikku saarel ja seisame selle eest, et kõik saare noortekeskused oleksid Eesti Avatud Noorsootöö Keskuse liikmed.
  7. Kaasame noori valla elu arendamisse ja toetame noorte esindusorganisatsioonide tegevust.
  8. Kaasajastame Käina Huvikooli õppetingimusi, viies lõpule Käina Kultuurikeskuse renoveerimise.
  1. Toetame Kärdlasse spordihoone ehitamist, mille valmimisel saab Kärdla Põhikool kaasaegse söökla ja multifunktsionaalse aula-võimla.
  2. Töötame välja pearahapõhise rahastamismudeli huvitegevuses.
  3. Toetame tervise-edenduslikke algatusi ja tegevusi erinevatele eagruppidele.
  4. Arendame Hiiumaa kultuuri- ja spordielu heal tasemel ja ühtsete põhimõtete alusel kogu saarel.
  1. Seame prioriteediks erivajadustega lastele, puuetega inimestele ja eakatele suunatud sotsiaalteenuste arendamise ja mitmekesistamise.
  2. Toetame Sotsiaalkeskuse rajamist Kärdlasse, pansionaaditeenuse pakkumist Kõpus ning juurdeehitust Tohvri hooldekodule.
  3. Panustame hõbemajandusse – loome koostöös ettevõtjate ja  kodanikeühendustega eakatele uusi võimalusi väärikalt veeta vanaduspõlve.
  4. Tagame töötutele ja maapiirkondade elanikele kohaliku transpordi arsti juures käimiseks.
  1. Töötame välja Hiiumaa ühise identiteedi ja brändi.  Koondame avaliku sektori Hiiumaa turundustegevused ühe katuse alla. Rõhutame Hiiumaa turundamisel saare rohelist mõtteviisi. Töötame ettevõtjaid kaasates välja Hiiumaa arengueesmärke järgiva turundusplaani.
  2. Turundame Hiiumaad kui turismisihtkohta, elukohta, ettevõtluskohta, töökohta, õppimiskohta. Teavitame potentsiaalseid investoreid Hiiumaa eelistest ja väärtustest.
  3. Seame turundustegevuste mõõdetavateks eesmärkideks Hiiumaa majandustegevuse aktiivsuse kasvu, positiivse rändesaldo ja Hiiumaa kinnisvara väärtuse tõusu.
  4. Soodustame turismiettevõtlust ja loome turismiteenuste osutamiseks sobiva avaliku ruumi.
  5. Toetame aastaringselt töötava külastuskeskuse ehitamist Käina spordikompleksi, pakkumaks aktiivset tegevust hiidlastele ja Hiiumaa külalistele.
  6. Panustame üritusturundusse – algatame ja toetame Hiiumaa arengueesmärke järgivaid ideid, sündmusi ja tegevusi, mis toovad saarele külastajaid, uusi elanikke ja investoreid.
  7. Toetame Suuremõisa lossikompleksi väljaarendamise jätkamist turismi- ja kultuurikeskusena.
  8. Peame aktiivset välissuhtlust. Toetame Hiiumaa mainekujunduslike toodete ja projektide viimist välisturgudele. Jätkame koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, loome uusi rahvusvahelisi koostöösidemeid.
  1. Oleme kodanikuühendustele usaldusväärseks partneriks. Kaasame kogukonda läbi kodanikuühenduste ja külaliikumiste erinevatesse algatus- ja otsustusprotsessidesse. Väärtustame külavanemate tegutsemist üle saare.
  2. Toetame erinevaid rahvaalgatusi. Väärtustame inimeste omaalgatust ja eneseteostust, jätkates ja edasi arendades mittetulundusühenduste toetussüsteemi. Aitame kodanikuühendusi kogukonnateenuste ja sotsiaalse ettevõtluse arendamisel.
  3. Toetame külaseltside tegevust, nende jätkusuutlikku arengut ja sõlmime sellekohased  partnerluslepingud.
  4. Kaasame kodanikuühenduste esindajaid vallavolikogu komisjonidesse parima kohaliku kompetentsi ja esindatuse huvides.