Hiiumaa ettevõtlikuks

Mitmekesine ja tugev majandus on Hiiumaa elanike heaolu aluseks. Head töökohad ja lai teenuste valik on need asjad, mis tõstavad piirkonna konkurentsivõimet elukoha valikul. Töökohtadest tuntakse Hiiumaal kõige rohkem puudust ja neid saavad juurde luua eelkõige ettevõtted. Meie ettevõtluspoliitika eesmärgiks on luua head eeldused elujõuliste ettevõtete arenguks Hiiumaal.
Omavalitsusel on võimalus luua keskkond, kus ettevõtete arengupotentsiaali on võimalik konkurentsivõimeliselt realiseerida ja ettevõtjad tunnevad tegevustes kogukonna tuge. Hiiumaal on juba tegutsemas palju ettevõtteid, kelle käekäik on Hiiumaale väga oluline. Ettevõtted peavad konkurentsis püsimiseks olema kogu aeg arengus, mis omakorda toob kaasa muutused töötajate vajaduses, energia vajadustes, logistika korralduses ja nõuetes taristule. Sellest tulenevad ettevõtete ootused kohandumisvõimelisele majanduskeskonnale, mille kujundamisel on Hiiumaa
vallal oluline roll.

Hiiumaa vald ja Hiiumaa majanduskeskkond
Hiiumaa vald saab oma initsiatiividega suunata energia- ning info- ja telekommunikatsiooni ettevõtete arendustöid Hiiumaal, riigi investeeringuid ning erinevate Hiiumaaga seotud toetusmeetmete sisu. Hiiumaa vald saab kaasa rääkida laeva- ning lennuühenduse korraldamises ja bussiühenduste sünkroniseerimises nendega. Rakendada poliitikaid, mis leevendavad turutõrkeid Hiiumaa majanduses, kaasata vahendeid taristu- ja elamuprojektide rajamisel ning toetada ettevõtjate ühistegevuse algatusi. Hiiumaa vald saab olla sisendi andjaks Hiiumaaa haridusasutuste õppeprogrammidele. Hiiumaa vald saab olla asjatundlik ja tõhus partner ettevõtjatele asjaajamises,
olla partneriks pakiautomaatide teenuse jaoks vajaliku taristu korraldamisel. Hiiumaa vald saab luua atraktiivse ja hästi hooldatud avaliku ruumi kogu Hiiumaale. Olla juhtiv jõud Hiiumaale positiivse kuvandi loomises ja meie ettevõtete eeskostja nii Eestis kui ka välismaal. Hiiumaa vald saab oma sõnumite ja tegevustega muuta Hiidlaste hoiakuid ja väärtushinnanguid. Kõike seda ja rohkem veel saab Hiiumaa vald hästi teha siis, kui vallajuhid teavad, mida ja kuidas teha, et Hiiumaale sellest kasu tõuseks.

Arenduskeskusele uued ülesanded
Peame vajalikuks arendada Hiiumaa arenduskeskusele välja kompetents, mis võimaldaks anda sisendeid Hiiumaa vallavalitsusele majanduskeskonna kujundamisega seotud poliitikatele. Arenduskeskuse töös tuleb kaasata ettevõtjaid ja parimaid võimalike eksperte olukorra analüüsimisel ja tegevuskavade koostamisel. Arenduskeskuse juurde on kavas luua ettevõtlusinkubaator, mille abil saavad alustavad ettevõtjad testida omi äriideid ja edu korral ettevõttele jalad alla. Majanduses ei juhtu suured muudatused üleöö. Edu eeldab läbimõeldud ja tarka tegutsemist eelkõige Hiiumaa ettevõtjate, kui ka Hiiumaa valla poolt.

Transpordiühendused on üliolulised 

Peame Hiiumaa ettevõtluskeskkonna ülioluliseks teguriks ühendusi maismaaga ja Hiiumaa-Saaremaa vahel. Hiiumaale saab tulla mitut moodi – ainult mitte jalgsi. Neile, kes tulevad Hiiumaale suurelt maalt, on Hiiumaa meretagune maa. Meile, kes me elame siin mere taga, on see oma saar, eemal suurest maast. Ühendus suure maaga on Hiiumaa elanike, ettevõtete ja külaliste jaoks ääretult oluline. See on valdkond, kus kohalik omavalitsus peab olema vääriline partner riigile, erinevatele teenuse pakkujatele ning arvestama eelkõige hiidlaste vajadusi.

Munitsipaalvarad ettevõtluse kasutusse
Selgitame välja Hiiumaa valla omanduses olevad tootmis- ja ärimaa potentsiaaliga kinnistuid, millele on võimalik koostöös ettevõtjatega leida rakendus ettevõtluses. Anname need uute töökohtade loojatele soodustingimustel või tasuta kasutada. Eelistame kohaliku resurssi
väärindavat, jätkusuutliku ja suurima lisandväärtusega ettevõtlust.

Info- ja telekommunikatsiooni võimalused Hiiumaal
Peame väga oluliseks interneti lairiba ühenduste väljaehitamist kogu Hiiumaal. Korraliku internetiühenduse abil on võimalik Hiiumaal elades pakkuda omi teenuseid üle kogu maailma. Virtuaalkontorid Hiiumaa mistahes elukohas programmeerijatele, kujundajatele, arhitektidele,
konsultantidele ja teistele nõutud teenustele on reaalsus juba täna ja internetiühenduste paranemisel loob väga avarad võimalused tulevikus. Need on haritud spetsialistide uue majanduse head töökohad Hiiumaal, mis on loodavad suhteliselt madalate sisenemiskuludega.

Turismiettevõtlus loob saarele näo
Peame väga oluliseks turismiettevõtluse arengut. Turism loob aluse väga erinevate teenuste mitmekesiseks pakkumiseks Hiiumaal, mille pakkumine ainult Hiiumaa elanikele ei ole majanduslikult tasuv. Turismiga tegelevad ettevõtted on oluliseks turuks neid teenindavatele
teenusepakkujatale. Turismiga kaasnevaks meeldivaks lisaväärtuseks on nägus ja hooldatud avalik ruum, mille loomisel on ka Hiiumaa vallal suur roll. Hiiumaa valla sadamad, tuletornid ja Hiiumaa muuseumid on väga olulised sihtkohad Hiiumaad külastavate turistide jaoks ja samas tähtsad ka hiidlaste identiteedi hoidmisel.

Investeeringute tagatisfond ettevõtjatele toeks
Toetame Hiiumaa ettevõtjatele suunatud investeeringute tagatisfondi käivitamist. Hiiumaa ettevõtjal on raske saada pangast investeeringuteks laenu, sest reeglina ei hinda pangad Hiiumaal asuvaid kinnistuid ja hooneid laenutagatistena piisavaiks. Idee on selles, et investeeringute tagatisfond tagab Hiiumaa ettevõtjate pangalaenu sarnaselt Kredexi poolt pakutavate teenustega 10-15% ulatuses
tagatise summast. See ei saa olema laenu põhitagatis, vaid katab vajadusel tagatise puuduva osa. Tagatisfond on toeks headele Hiiumaa äriideedele, mis võivad jääda tagatisvara madala väärtuse tõttu ilma finantseeringuta.

Valmisliidu Ühine Hiiumaa majanduspoliitika eesmärk on Hiiumaa majandusaktiivsuse, elanike
sissetulekute ja kinnisvara väärtuse kasv. Ühiselt Hiiumaa asja ajades teeme selle ära!

Sander Kopli, ettevõtja ja Hiiumaa Turismiliidu MTÜ juhatuse liige
Sven-Erik Veimer, E-äri juht rahvusvahelises ettevõttes, väikeettevõtja
Anu Pielberg, ettevõtja ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liige