Hiiumaa haridusest

Haridus on üks võti inimeste saarele kutsumisel

Kõik kohalikel valimistel osalevad erakonnad ja ühendused on seni olnud ühel meelel, et üks Hiiumaa arengu võtmetest on püsielanikkonna suurendamine ning et eriti on saarele vaja noori ja tegusaid inimesi. Kohalikul omavalitsusel on mitmeid viise sellesse panustada, kõik need on vähem või rohkem kaudsed, ja mis veel olulisem, peavad toimima koos. Usume VL Ühine Hiiumaaga, et haridus on üks valdkondi, mille abil saab suurendada inimeste soovi saarele tulla ning siia oma perega püsima jääda.

Julged ideed ja lahendused
Hiiumaa on piisavalt kompaktne ning siinsed koolid piisavalt väikesed, et arendada siin koolide ja kohaliku omavalitsuse koostöös kõige-kõige ägedamaid kogukonnakoole. Koole, kus iga viimane kui laps saab õppida vastavalt oma vajadustele ja kus toetatakse õpetajate indu suunata lapsi iseseisvalt, lahendusi otsivalt ning muutuva maailmaga kohanevalt õppima. Igal Hiiumaa koolil on ja peab ka säilima oma nägu ja tegu. Kohalik omavalitsus saab toetada aga koolide kui organisatsioonide arengut. Näeme siin peamiselt kahte hooba. Esiteks on vaja sõnastada ja lahti seletada, millisena meie, saare elanikud, koole näha tahame. VL Ühisel Hiiumaal on haridusalane kompetents, kogemus ja visioon, kuidas luua ja hoida koolides kõiki õppijaid arvestavat ja toetavat õpikeskkonda. Arvame, et kiirelt muutuv maailm ja uued õppemeetodid vajavad ka senisest mitmekesisemat kooliruumi, mis on paindlikult kohandatav nii grupis kui iseseisvalt õppimiseks või ka puhkuseks. Omavalitsus saab koordineerida õpetajate, õpilaste ja spetsialistide koostööd muutmaks füüsilist õppekeskkonda paindlikumaks.

Õppiv ja arenev organisatsioon
Teiseks soovime olla koolidele partneriks sisehindamises ja organisatsiooni arendamises. Kümme aastat tagasi üleriiklikult loodud viis koolide süsteemseks arendamiseks on tänaseks jäänud tahaplaanile suuresti tänu kohalike omavalitsuste passiivsusele. Meie näeme koolide sisehindamise ja selle tulemusel kavandatud arengute toetamises väga suurt võimalust koole kui organisatsioone õppijakesksusele julgustada. Koolide peamine eesmärk on ja peabki olema laste õpioskuste, sotsiaalse pädevuse ning emotsionaalse heaolu toetamine, sel juhul saavad koolid pakkuda ka heatasemelist aineõpet. Õppimine sõltub sellest, kuidas õpetaja laste õppimise korraldab ja seda suunab. Õpetaja vajab selleks teadmisi, oskusi ja usku, et tema suudabki lapse õppimist mõjutada. Arvame, et kohalik omavalitsus saab koole toetada selles osas, et kõigil, kohe päris kõigil õpetajatel oleks nii teadmised, oskused kui usk. Personali täiendkoolituste võimaluste tagamine peab ulatuma ka lasteaias töötavate pedagoogideni.

Lapsevanemate kaasamine
Laste õppimine on pidev protsess ning nende areng iga lapsevanema südameasi. Näeme Hiiumaa kogukonnakoolides lapsevanemaid partneritena laste õppimise ja arengu toetamisel. Vanemad tuleb kaasata nii igapäevasesse olmesse kui õppimise protsessi, vajadusel seda selgitades või koostöövõimalusi pakkudes. Kohalik omavalitsus saab koolide ja lastevanemate suhtlust toetada eelkõige oma ootuste sõnastamisega ja ühise keele leidmise toetamisega. Lapsevanemate kaasamine on lisaks laste õppimise toetamisele ka suurepärane võimalus inimeste kogukonnaks ühendamiseks ning saarele tulevate inimeste liitmiseks kogukonna tegemistega.

Paindlikud võimalused lapsehoiuks ja tugiteenusteks
Lasteaed on koht, kus laps saab oma esimese perevälise suhtlemise ja ka õppimise kogemuse. VL Ühine Hiiumaa toetab lasteaedade kogukonnakesksemaks muutmist. Hiiumaa lasteaiad on piisavalt väikesed ning siin saab luua segarühmad, kus erinevas vanuses lapsed, sh õed-vennad tegutsevad ja õpivad koos ning lasteaia keskkond toetab enam loomulikku peremudelit. Lastevanemate töö ja pereelu ühildamiseks saab omavalitsus luua paindlikud lapsehoiuvõimalused. VL Ühine Hiiumaa seisab idee eest, et piirkonnas lasteaiakoha puudumisel maksab omavalitsus soovijatele lapsehoiutoetust lastele vanuses 1,5 kuni 3 eluaastat. Samuti arvame, et kohalik omavalitsus peab panustama hariduse tugiteenuste, nt logopeed, eripedagoog jne, kättesaadavusse ning ka lapsevanemate ja õpetajate teadlikusse tugiteenustest.

Kutsekooli ja gümnaasiumi tulevikusuunad
Ametikooli esmaseks sihtgrupiks on Hiiumaa inimesed, kuid see peab olema ka tõmbekeskus mujalt tulnud õppijatele. VL Ühine Hiiumaa peab oluliseks, et hiidlaste jaoks olulised tasuta ja tasulised täienduskoolitused arvestaksid jätkuvalt meie vajadusi tööalaste teadmiste ja oskuste järele. Lööme käed külge ka ametikooli ja ettevõtjate koostöös loodavate tulevikuerialade õppekavade arendamisel, mis oleksid huvipakkuvad nii hiidlastele kui mandrilt tulevatele õppijatele. Samuti näeme kohalikku omavalitsust tõhusa partnerina Hiiumaa riigigümnaasiumi töös ja arengus. Toetame riigigümnaasiumi ja ametikooli koostööd valikkursuste loomisel. Arvame, et gümnaasium peab olema küll eelkõige suunatud hiidlastele, kuid võiks omanäolisusega kutsuda ka väljastpoolt pärit noori.

Huvihariduse kättesaadavus saarel
Hiiumaa lastel on kokkuvõtteks väga head võimalused huvihariduseks, kuid seni on need saarel ebaühtlaselt jaotunud. VL Ühine Hiiumaa peab oluliseks, et huviharidus oleks kogu saare peal koordineeritud ühtselt ning seeläbi kõigile lastele paremini kättesaadav. Lisaks toetame algatusi, mis mitmekesistavad huviharidust ja viivad selle veel rohkemate lasteni.

Kokkuvõtteks
VL Ühise Hiiumaa meeskond leiab, et kogu saare haridusasutused peavad moodustama hästi toimiva võrgustiku ning seda on võimalik korraldada kohaliku omavalitsuse sihipärase toega. Nii sõnades kui tegudes lapsele ja tema arengule keskendunud koolid ja lasteaiad on üks oluline argument noorte perede saarele toomiseks. Ühine omavalitsus annab head eeldused õppijakeskse ja kogukonnale toetuva hariduse pakkumiseks, kui valdkonnaga tegelemisse kaasatakse eksperte ning otsustusprotsessi kogukonnaliikmeid.

Anna – Liisa Jõgi, Tallinna Ülikooli psühholoogia suuna vanemteadur, suvehiidlane
Kaire Nõmm, arhitekt, Arhitektuurikooli juhataja ja õpetaja, Palade Põhikooli, Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa Spordikooli lapsevanem
Margit Kagadze, pedagoogika teadusmagister, Hiiumaa Gümnaasiumi õppenõustaja – õpetaja, Kõrgessaare Vigri lasteaia, Kärdla Põhikooli, Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa Spordikooli lapsevanem
Jana Uuskari, Käina kooli ja Hiiumaa Gümnaasiumi õpetaja
Piret Hion, Hiiumaa Ametikooli õppedirektor