Ääremaastumine ja kiire internet

Ääremaastumine ja kiire internet

Valimisliidul Ühine Hiiumaa on väga selge arusaam ja tulevikunägemus sellest, milline peaks Hiiumaa tulevikus välja nägema. Üheks eesmärgiks oleme seadnud, et Hiiumaa ei ole ääremaa, Hiiumaal ei ole ääremaad – siin on kaasaegne elukvaliteet, elujõuline omakultuur ja nutikad lahendused.

Ääremaastumine ja selle vältimine

Ääremaastumise mõistest on kujunenud justkui malakas teatud ringkondadele, millega hirmutada tädi Maalit ja lapsi. See on asi, millest keegi midagi ei tea, kuid mida peab kartma. Ääremaastumine tähendab olukorda, kus Eesti mõistes maapiirkonna elanikud ei saa piisavalt igapäevaeluks vajalikke teenuseid tarbida. Ääremaastuda võivad mitte ainult väikesed külad, vaid ka asulad ja linnad. Maailmas on olnud olukordi, kus ka suurlinnad on ääremaastunud ja hiljem hääbunud. Asjaolu, et igas külas, asulas pole poodi, postkontorit, kooli, lasteaeda, apteeki, polikliinikut jne ei tähenda veel ääremaastumist. Olukord, kus põllud jäävad sööti, mets läheb rääma, inimesed lähevad linna tööle, külad tühjenevad, on signaal ääremaastumisele. Ääremaastumise vältimiseks, veel parem ennetamiseks, tuleks luua inimestele tingimused neile vajalike teenuste kättesaamiseks. Me ei saa eirata maailmas ja Eestis tervikuna toimivaid protsesse, kuid me saame leida Hiiumaale sobivaid lahendusi. Neid nutikaid lahendusi meie valimisliit on otsinud, leidnud ja viib ellu. Suur osa lahendustest eeldavad tänast otsustamist, pikaajalist plaani ja ressurssidega katmist, kuid viljad valmivad 5-10 aasta pärast. Võlukepikest pole kellelgi.

Ääremaastumise vältimine/ennetamine eeldab olukorra loomist, kus inimestel tekib soov siia jääda ja siia tulla. See tähendab elu- ja töökohtade olemasolu. Elukohaga on lihtsam, seda saab ka osta, kui on huvi ja võimalus. Töökohad ei teki aga iseenesest. Me räägime XXI sajandist – miks inimene peaks tahtma siia jääda või siia tulla, teha siin oma elu- ja äriplaane. Puhas elukeskkond, mille üle, ja õigustatult, hiidlased uhkust tunnevad, on täna pigem loosung kui argument. Tänane elukeskkond eeldab igapäevaeluks vajalikku taristut ehk infrastruktuuri, selle hoidmist ja loomist. Siia tulla ja siit minna peab olema võimalikult lihtne, kindel ja odav. See tähendab praami ja lennuühendusi, elektrienergiat, interneti- ja muud mobiilsidet, ka TV ja kiire interneti kättesaadavust. Tööstuslik tootmine tänapäeval ei tähenda tossavaid korstnaid ja looduse reostamist, vaid võib toimuda intellektuaalsel ja loodust säästval tasemel. Tuleb luua olukord, kus potentsiaalsed investorid, kes väärtustavad puhast looduslikku keskkonda, oleksid valmis siia ka investeerima. Nii loome me Hiiumaa kohana, kus inimesed tahavad ja saavad elada.

Üheks võtmeküsimuseks on kiire internet

Tegelikult on kiire interneti mõiste taga märksa sügavam sisu. See tähendab nii interneti kui TV, telefoni jm sellega seonduvaid teenuseid. Reaalsus on, et neid teenuseid pole võimalik täielikult kasutada maapiirkondades (N: Kõpu poolsaarel). Me ei saa öelda, et täna on ääremaadel varustuskindlus TV, mobiili jmt osas tegelikult olemas. Samas on siin on ühenduse teenuseid pakkujaid palju. Kõik need teenused baseeruvad õhu lahendustel, mis tähendab sõltuvust ilmastikust ja tarbijaskonna suurusest. Mida enam on tarbijaid seda kehvem on kvaliteet. See oma korda tähendab üha enamate telemastide rajamist. Iga mast seondub müra ja elektromagnetlainete levikuga, mille turvalisust kohalike elanikega pole keegi arutanud. Rääkimata visuaalsest reostamisest. Need mastid on meie Hiiu keskkonda tekkinud vargsi, kellegi käest küsimata. Me ei tea, kuidas nende telemastide mõju on seotud meie tervisega.

Eesti riik on teinud märkimisväärseid kulutusi nn valguskaablite paigaldamisse üle kogu riigi, sh Hiiumaale. Paraku on selle haldamine ja teenuste müük jäetud erakompaniide käsutusse. Majapidamiste liitumine selle võrguga on ülemäära kallis ulatudes mitmetesse tuhandetesse eurodesse. Ühendades oma jõud ja ressursid riigi toetusprogrammi ja loodava vallaga võiksime jõuda tegeliku omafinantseerimiseni talu kohta ca 300€. See eeldab 20-30 majapidamise initsiatiivi ja vallaametnike kompetentsi nende asjadega tegelemiseks üle kogu Hiiumaa.

Valimisliit Ühine Hiiumaa on valmis seisma kiire interneti eest tulevases vallavolikogus ja seda koostöös teiste poliitiliste nimekirjadega. Sellisel tasemel ja mastaabis küsimusi saab Hiiumaa otsustada ühtsena, kus puudub kildkondlik eraldatus ja eesmärgiks on seatud Hiiumaa heaolu ja kestvus tervikuna. Me oleme jätkusuutlikud, kui suudame täna teha otsuseid ja investeeringuid lähtudes Hiiumaa tulevikuhuvidest, mitte tänastest vajadustest.

Toomas Saal, ettevõtlusprofessor
Indrek Sild, diplomeeritud elektriinsener