Ettepanekud Hiiumaa valla arengukavasse 2030+

11. mail toimus Hiiumaa pääarupidamine 2018, kus koguti ettepanekuid Hiiumaa valla arengukavasse 2030+. Fookuses oli kolm põhiteemat: ettevõtlus, haridus, taristud ja ühendused. Kohal oli üle 60 inimese. Pääarupidamise korraldas MTÜ Ühine Hiiumaa. Järgnevalt on välja toodud teemade kaupa kokkuvõte aruteludest.
Ettevõtlus
1. Hiiumaa võiks kasutada nö Muhu femoneni – kohaliku elu elavdamine läbi inimeste.
2. Hiiumaa tööhõive ja elanike sissetulekute vaatepunktist on kriitilise tähtsusega kolm suuremat tööstusvaldkonda: plast- ja koostetööstus, metsa- ja puidutööstust, toiduaine tööstus.
3. Toetada mikro- ja väikeettevõtlust, kes tegelevad erinevates valdkondades: väiketootmine, külastajate teenindus. Eeldatavad vajadused: müügivõimalused, teenuse-/tootearendus; koostöö ja ristturundus
4. Hiiumaa puhas toit vajab väärindamist Hiiumaal.
5. Olemas eelis – panna Hiiumaa nihkes huumor toodetesse – teenustesse;, Hiiumaa loodus, puhas õhk – kõik see on tänapäeval suur väärtus
6. Hiiumaa turg – teenus , toode peaks olema huvitav, ainulaadne, peab olema nähtav, et toodetud Hiiumaal. Eesti turg. Eksport turg
7. Kaasata mandri hiidlasi, osalise ajaga töötamine Hiiumaal.
8. Kaasata suvehiidlasi, nende oskusi (müük, turundus, ärikorraldus jne.). Võimalus külaseltsidel teha neile ettepanekuid oma oskuste kasutamiseks ja Hiiumaa edendamisel.
9. Luua Hiiumaa kompetentsikeskus
10. Arendada välja rahvuslik majandus – kohalik resurss, arendustegevus, väärindamine, töötlemine – Made In Hiiumaa kaubamärk
11. Puhta Looduse konseptsioon
12. Müüa emotsiooni, mis kestab ka väljaspool turismi hooaega, s.t müüa neile emotsiooni loonud tooteid ka pärast koju naasmist (mahe liha, mesi, jne)
13. Stipendium noortele – tuua tagasi peale eriala lõpetamist
14.Vajalikud elukutsed ametikooli, ametikoolide integratsioon
15. Turisimi ja mainekujundust tuleb väärindada ja sinna töökohad ja raha paigutada
16 . Eelarvamus festivalil kutsuda osalema kõiki nii kohalikke kui väljast , et pidevalt arendada turundust, idee korjet, rist turundust.
Probleemid ettevõtluses:
• Hiiumaa külalisel napib võimalusi saarel olles raha kulutada:, osta kaupa–teenust n.ö koos elamusegat; keeruline leida infot sündmuste jm tegevuste kohta.
• Toodete turundamine suur probleem. Talunik, käsitööline teeb toote küll valmis, kuid aega , oskust ja vahendeid tooteid turustada ja müüa suurelt välja ei ole.
• Laenude saamine suur probleem – elamu ehitamiseks, tootmise arendamiseks – 50 % laenu tagatisest jääb puudu kuna kinnisvara hind odav, tehinguid vähe . Kredex, jt …. lisafondid kallid. Kas on võimalik luua tagatis fond kohapeal?
• Kus on koht, kus me saame näha, mida keegi toodab – vaja Hiiumaa Kaubandus Tööstuskoda.
Ettevõtluse töötuba juhtis Anu Pielberg
Taristud ja ühendused
1. Panustada visuaalselt ja funktsionaalselt atraktiivsesse elukeskkonda: haljastus, heakord, viidad, puhkealad, turismiobjektid, sadamad, üritused, avaliku ruumi jäätmemajandus.
2. Töötada välja üle-hiiumaaline lairiba-ühenduste arendamise projekt, mis tagab kiire interneti kõikide majapidamisteni võrdse ja jõukohase omafinantseerimisega.
3. Uuendada amortiseerunud teekatteid ning igal aastal suurendada tolmuvabade teede osakaalu.
4. Teed, tänavad ja pargid hoida aastaringselt korras.
5. Koostöös ettevõtjatega rajada Kõrgessaarde tankla.
6. Ühistranspordivõrku arendada otstarbekalt, vallaelanike vajadustest lähtuvalt, nõudepeatuste süsteem. Kõigile Hiiumaa lastele tagada tasuta bussiühendus aastaringselt kogu saare piires.
7. Koostöös naabersaartega seista korrapärase, kvaliteetse ja senisest soodsama transpordiühenduse eest mandriga ning Hiiumaa ja Saaremaa vahel, aastaringne baasgraafik. Hiiumaa vald peab saama lennuühenduse ja parvlaevaliikluse korraldamisel üheks lepingupartneriks.
8. Panna tööle kriisistaap operatiivseks tegutsemiseks.
9. Luua veebileht, mis koondab kogu Hiiumaa info ühte kohta
Taristute ja ühenduste töötuba juhtis Toomas Saal
Haridus
1. Üle – saareliselt võiks leppida kokku, milline on Hiiumaa hariduse visiitkaart ja seda ühiselt turundada.
2. Üks võimalus on hariduses jõulisemalt kasutada ära seda, et Hiiumaa on üks UNESCO piirkond.
3. Tähtsustada loovuse arendamist ja loodusharidust.
4. Tuleb tegeleda väärtuskasvatusega, kasvatada eelkõige heaks inimeseks olemist.
5. Nii lasteaias kui koolis peavad olema tugispetsialistid, sh andekate laste toetamiseks.
6. Õpetajate järelkasvule tuleb mõelda juba varakult, teha koostööd nii Eesti kui välismaa ülikoolidega, sh leida lahendusi soodsate elamispindade pakkumiseks.
7. Muuta huviharidus veelgi orgaanilisemaks osaks üldharidusega ning parandada transpordiküsimusi, mis seda eesmärki võivad takistada.
8. Jätkata Hiiumaa Ametikooli arendustööga, sh idee taastada Suuremõisas isemajandav mõis.
9. Pakkuda ametikoolis erialasid, mis võiksid olla atraktiivsed ka mujalt tulnud õppuritele.
10. Töötada välja ühtne palgasüsteem ja struktuuride üldised põhimõtted Hiiumaa koolides.
Hariduse töötuba juhtis Margit Kagadze
Pääarupidamise ettekannetega saab tutvuda siin.